Kiire ja turvaline kohaletoimetamine

Kiire ja lihtne paigaldada

3-aastane garantii kõikidele kardinatele

Meie kardinad on OEKO-TEX sertifikaadiga

Kuidas saame aidata?

Täname huvi tundmast VELUX ettevõtte ja meie toodete vastu.

 

Müügi- ja tarnetingimused

 

Alljärgnevalt on esitatud tingimused, mille kohaselt VELUX Eesti OÜ, registrikoodiga 10042086, asukohaga Ülemiste tee 3, Tallinn 11415, Eesti Vabariik, telefon +372 621 7790, fax. +372 621 7799 (edaspidi VELUX) võtab vastu Teie tellimusi selles internetipoes müüdavate toodetega. Need tingimused on siduvad ja Te peaksite neid hoolikalt lugema, eriti tingimusi, mis puudutavad hindu, tarnetingimusi, vastutust, taganemisõigust ja taganemise tagajärgi. Tingimusi täiendavad kohaldatavad õigusnormid, mis käsitlevad tarbijatele kauba müümise lepinguid.

Kui Teil tekib küsimusi või probleeme, võtke kindlasti VELUX-iga ühendust.

Kui soovite tellimust esitada, lugege palun need tingimused läbi ja klõpsake nuppu KINNITAN, sellega väljendate nõustumist nende tingimustega.

Müügi- ja tarneleping sõlmitakse Teie ja VELUX-i vahel.

Tellimuse esitamiseks ja lepingu sõlmimiseks peate olema vähemalt 18-aastane.

Me vaatame Teie tellimuse läbi olenemata Teie alalisest asukohast. Kaup tarnitakse Teie määratud aadressil järgmisse riiki: Eesti.

Me vastame Teie tellimusele tingimusel, et Te nõustute tellimust esitades alljärgnevaga:

• käesolevad tingimused
• Teie tellitud kaubaartikli maksumus (hind ja kulud), mis on esitatud selles internetipoes;
• asjaolu, et me töötleme tellimuse käsitlemiseks Teie nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi;
• asjaolu, et lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja neist lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse üksnes Eesti Vabariigi kohtutes, ka juhul kui pärast lepingu sõlmimist asute Te elama teise riiki.

Kuidas ma tean, et mu tellimus on kätte saadud?
Saades tellimuse, saadame Teile e-postiga tellimuse kinnituse. Õiguslikult siduv leping tekib siis, kui olete saanud meilt tellimuse kinnituse. Me vastame Teie tellimusele nii kiiresti kui võimalik. Tellitud kaup saadakse tavaliselt kätte seitsme kuni üheksateistkümne (7-19) tööpäeva jooksul.

Tellimuse kinnitamise eeltingimuseks on tellimuse summa laekumine täies ulatuses VELUX Eesti OÜ arvelduskontole (vt punktid "Kui palju kaup maksab?" ja "Kuidas maksta?" allpool). Kui Te ei saa tellimuse kinnitust mõistliku aja jooksul, võtke palun meiega otse ühendust. Me soovime tegeleda Teie tellimusega põhjendamatu viivituseta, kuid ei saa võtta vastutust tõrgete eest, mis on tingitud elektroonilise side probleemidest.

Kui palju kaup maksab?
Ostuhinnaks on selles internetipoes Teie tellimuse esitamise ajal kehtiv hind. Tellitud kaubaartikli hind, võimalikud lisakulud ja Teie ostu kogumaksumus esitatakse alati Teie tellimusel ja tellimuse kinnitusel.

Kuhu me tellimuse saadame?
Selles veebipoes saavad meie tooteid osta kõik ELi liikmesriikide kliendid. Kui tellite väljastpoolt asukohta Eesti ja soovite, et tooted tarnitaks asukohta Eesti, järgige arveldusaadressi lehe juhiseid. Kui soovite, et teie tooted saadetaks teise riiki, külastage mõnda meie teistest kauplustest. Vaadake VELUXI kaupluste nimekirja aadressil www.veluxshop.ee. Kehtida võivad eritingimused.

Kuidas maksta?
Tellimuse eest saab tasuda krediitkaardiga või ülekandega. 

Ülekandega tasudes saadetakse Teile e-postiga tellimuse kinnitus, milles on toodud toodete maksumus ja VELUX Eesti OÜ arvelduskonto number.

Teie seaduslikud õigused
Juhul, kui meie poolt Teile tarnitud kaup osutub defektseks või kirjeldusele mittevastavaks, on Teil kui tarbijal võimalik kasutada seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid, mis tulenevad tarbijatele kauba müüki käsitlevatest kohaldatavatest imperatiivsetest õigusnormidest. Kaup on defektne, kui see ei vasta koguse, kvaliteedi ja omaduste osas müügilepingule või kui kaupa ei saa kasutada eesmärgil, milleks see omandati.

Oleme võtnud kõik võimalikud tehnilised ettevaatusabinõud, et meie internetipoes esitatud kauba värvus vastaks võimalikult suurel määral tegelikkusele. Me piirame oma vastutust siiski juhuks, kui internetipoes esitatud värvus erineb veidi kauba tegelikust värvusest.

Ükski siin esitatud tingimus ei piira Teile imperatiivsete õigusnormide alusel kuuluvaid seaduslikke õigusi.

Kui tarnitud kaup osutub defektseks, peate sellest meile viivitamata teatama. Teil on õigus:

• nõuda meilt kohustuse täitmist. See tähendab, et me kas parandame kauba tasuta või siis saadame Teile defektse kauba asemel tasuta uue kauba, kui see ei põhjusta meile ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Kui defektset kaupa ei saa parandada, on Teil õigus saada defektse kauba asemel tasuta uus kaup. Meil on alati õigus defektne kaup välja vahetada, kui see ei põhjusta Teile ebaproportsionaalselt suuri kulusid;
• nõuda Teil tekkinud kahju hüvitamist;
• lepingust taganeda;
• nõuda kauba hinna vähendamist.

Kui me ei täida oma lepingulisi kohustusi, vastutame Teile tekkinud kahju eest, mille puhul on tegemist lepingu meiepoolse rikkumise või meie hooletuse ettenähtava tulemusega. Kahju loetakse ettenähtavaks, kui see on selgelt seotud lepingu rikkumisega meie poolt või kui Teie ja meie sellist kahju lepingu sõlmimise ajal mõistlikult võisime ette näha.

Me ei välista ühelgi juhul vastutust meie hooletusest tulenevate surmajuhtumite ja vigastuste eest ega vastutust valeandmete esitamise eest.

Garantii
Lisaks seaduslikele õigustele annab VELUX Teile sellest internetipoest ostetud kaubale 3 (kolme) aasta pikkuse garantii. Garantiitingimused on esitatud meie veebisaidi eraldi lehel "VELUXi garantii". Garantiitingimused ei piira Teie seaduslikke õigusi.

Vaata kõiki garantiitingimusi.

Taganemise õigus
Teil on õigus lepingust neljateistkümne (14) päeva jooksul põhjust nimetamata taganeda.

Lepingust taganemise õigus lõpeb neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil kauba füüsiline valdus läks üle Teile või Teie määratud kolmandale isikule, kes ei ole kauba vedaja. Kui müügileping on seotud mitme tootega, mille Te olete tellinud ühes tellimuses ja mis tarnitakse Teile eraldi, lõpeb lepingust taganemise õigus neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil viimase toote füüsiline valdus läks üle Teile või Teie määratud kolmandale isikule, kes ei ole kauba vedaja.

Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peate meile üheselt arusaadavalt teatama oma otsusest lepingust taganeda (näiteks saates sellekohase kirja postiga, faksiga või e-postiga; kontaktandmed on esitatud allpool). Te võite kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Et meil oleks võimalik Teie tellimus kindlaks teha, palume Teil taganemisõiguse kasutamisel märkida oma nimi ja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), tellimuse number ja kaup, millega seotud müügilepingust Te soovite taganeda.

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne tähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te lepingust taganete, tagastame kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad Teie valitud tarneliigist, mis ei ole odavaim kui meie pakutav tavapärane tarneviis), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne (14) päeva möödudes päevast, mil me saime teada Teie otsusest taganeda käesolevast lepingust. Tagasimakse tegemisel kasutame sama makseviisi, mida Teie kasutasite esialgse tehingu puhul, kui Te pole sõnaselgelt nõustunud teistsuguse makseviisiga; igal juhul ei ole Te tagasimaksega seoses kohustatud tasuma mingeid tasusid. Me võime tagasimakse tegemisega viivitada kuni päevani, mil me saame kauba tagasi või Te esitate tõendi, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb päev on varasem.

Te peate kauba saatma tagasi või andma selle meile üle allpool märgitud aadressil põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates päevast, mil Te teatasite oma otsusest taganeda käesolevast lepingust. Tähtajast kinnipidamiseks saatke kaup tagasi enne neljateistkümne (14) päeva pikkuse perioodi lõppu.

Teil tuleb kanda kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, välja arvatud sellisest kasutamisest, mis on mõistlikult vajalik veendumiseks kauba olemuses, omadustes ja toimimises.

Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemine
Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peate kaupa käsitlema ettevaatlikult ja samal viisil, nagu Teil tavaliselt lubataks seda teha kaupluses. Kauba käsitlemine või kontrollimine muul viisil võib kauba väärtust vähendada ja meil on õigus arvata vähenenud väärtus maha Teile tehtavast tagasimaksest lepingust taganemise korral. Väärtuse võimalik vähenemine tehakse kindlaks iga juhtumi puhul eraldi. Te võite ettevaatlikult karbi avada ning kangast ja kauba värvust kontrollida tingimusel, et Te seejuures karpi ei purusta. Kui karp puruneb, siis eeldatakse, et kauba väärtus on vähenenud. Kauba paigaldamise korral eeldatakse samuti kauba väärtuse vähenemist. Meenutame Teile, et kuni kaup on Teie valduses ja Te pole seda meile tagastanud, vastutate Teie kauba ja selle võimaliku kahjustamise eest.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus
Selle internetipoe kaudu sõlmitud lepingute suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja neist lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse üksnes Eesti Vabariigi kohtutes. Eeltoodu ei välista Teie õigust esitada vaidluse korral kaebus Eesti tarbijakaebuste komisjonile. Tarbijakaebuste komisjon on tarbijate ja kauplejate vahelisi vaidlusi lahendav sõltumatu institutsioon. Eesti tarbijakaitseseaduse paragrahvi 22 lõike 2 kohaselt on tarbijakaebuste komisjoni pädevuses lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Tähelepanu:

Euroopa Komisjoni veebilehte kasutatakse vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis tulenevad online tehingutest.
Euroopa Komisjoni veebilehe leiate siit: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

VELUX Eesti OÜ
Reg.nr. 10042086
Ülemiste tee 3, Tallinn 11415
+372 884 0919
velux.eesti@velux.com